Politica de confidentialitate

1. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale S.C. IMPRIM S.R.L., cu sediul în str. Apollonia Hirscher, nr. 16, 500015, Brașov, România, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J08/1975/22.10.1991, Cod Unic de Înregistrare RO1108044, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://www.imprimbv.ro/ (imprimbv.ro).
S.C. IMPRIM S.R.L. este proprietarul și administratorul site-ul imprimbv.ro, conform cerințelor Legii nr. 677/2001, modificată și completată, ale Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, modificată și completată. S.C. IMPRIM S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal sunt informații referitoare la o persoană fizică (numită "persoana vizată") pe baza cărora respectiva persoană poate fi identificată, direct sau indirect. Persoanele vizate cărora S.C. IMPRIM S.R.L. le prelucrează datele cu caracter personal sunt persoanele fizice având calitatea de client/cumpărător de pe site-ul imprimbv.ro.
Dacă sunteți client/cumpărător al imprimbv.ro, S.C. IMPRIM S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi: numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați imprimbv.ro, de exemplu comportamentul/preferințele/obișnuințele dumneavoastră în cadrul imprimbv.ro, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin imprimbv.ro sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea imprimbv.ro.
Dacă sunteți vizitator al imprimbv.ro, S.C. IMPRIM S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării imprimbv.ro, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul formularului din secțiunea Contact, în măsura în care îl completați.

3. Scopurile și temeiurile de prelucrării

S.C. IMPRIM S.R.L colectează datele personale ale clienților/cumpărătorilor săi pentru următoarele scopuri:
- pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și imprimbv.ro, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe imprimbv.ro, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse și/sau servicii comandate etc. În acest caz, furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară iar refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și S.C. IMPRIM S.R.L.;
- pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă S.C. IMPRIM S.R.L. în contextul serviciilor prestate prin intermediul imprimbv.ro, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare. Furnizarea și prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale iar refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea S.C. IMPRIM S.R.L. de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci imposibilitatea de a vă oferi produsele și/sau serviciile prin imprimbv.ro;
- pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de S.C. IMPRIM S.R.L., prin imprimbv.ro. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare din secțiunea Finalizare comandă. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/sms conținând comunicări comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară iar refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră;
- în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a imprimbv.ro, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe imprimbv.ro. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al S.C. IMPRIM S.R.L. de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe imprimbv.ro. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară iar refuzul furnizării datelor nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
Orice prelucrare a datelor personale în alte scopuri decât cele menționate va fi efectuată numai cu acordul dumneavoastră exprimat în prealabil.

4. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, S.C. IMPRIM S.R.L. poate dezvălui datele dumneavoastră către Parteneri, către societățile afiliate S.C. IMPRIM S.R.L., către terțe persoane sau entități care sprijină S.C. IMPRIM S.R.L. în oferirea de produse și/sau servicii prin imprimbv.ro (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale doar în cazul existenței unor obligații legale în acest sens.
Pentru prelucrarea de date derulată de Partenerii cu care intrați în relație și care prelucrează datele dumneavoastră în nume propriu, în calitate de operatori de date, vă rugăm să aveți în vedere politicile de confidențialitate oferite de acei Parteneri. S.C. IMPRIM S.R.L. nu are niciun control asupra modului în care vă sunt prelucrate datele de către aceștia.

5. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către S.C. IMPRIM S.R.L. nu vor fi transferate în alte state.

6. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, S.C. IMPRIM S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
În cazul în care sunteți client/cumpărător, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform politicilor interne ale S.C. IMPRIM S.R.L., respectiv pe durata necesară îndeplinirii obligațiilor legale care revin în sarcina S.C. IMPRIM S.R.L. (de exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).
Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, S.C. IMPRIM S.R.L. va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de S.C. IMPRIM S.R.L. pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

7. Drepturile de care beneficiați

În legătură cu prelucrarea de date cu caracter personal, beneficiați de următoarele drepturi:
• Dreptul la informare - puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;
• Dreptul la rectificare - puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
• Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") - puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
• Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
• Dreptul de opoziție - puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
• Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
• Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
• Dreptul de retragere a consimțământului - în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavosatră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
• Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă către S.C. IMPRIM S.R.L.:
- prin poștă, la adresa: str. Apollonia Hirscher, nr. 16, Brașov, jud. Brașov, cod poștal 500015,
- prin email, la adresa: imprimbv@gmail.com,
- prin telefon, la numărul de telefon: +40 735 873 382 (apel cu tarif normal în rețeaua Orange).
De asemenea, pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, vă rugăm să vă adresați la una din adresele de mai sus.

Pagina de internet imprimbv.ro folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica privind fisierele Cookies.